^ Back to Top

Aktualności

20 marca br., w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Razem przeciw przemocy”, odbyły się kolejne spotkania profilaktyczne, których celem było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży w zakresie działalności instytucji  i placówek wspomagających osoby dotknięte przemocą w rodzinie.

Uczniowie klas: 2Ta, 2B, 3Ta, 3Tb uczestniczyli w prelekcji p. Marzenny Lubańskiej, Kierownika Kuratorskiej Służby Sądowej Sadu Rejonowego w Słupcy.

 

 

Spotkania poszerzyły wiedzę uczniów na temat odpowiedzialności za popełnione czyny w zakresie stosowania zachowań przemocowych. Uczestnicy poznali stosowane wobec nieletnich środki wychowawcze oraz zasady karania młodocianych oraz pełnoletnich sprawców przestępstw (Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz kodeks karny).

Kwestie odpowiedzialności omówione zostały w kontekście  odpowiadania za szeroko rozumianą przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną i ekonomiczną. Niniejsza tematyka referowana była w oparciu o Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r ) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z dnia 3 października 2011 r.).