^ Back to Top

Historia szkoły

Początki Zespołu Szkół Zawodowych sięgają 1972 roku, kiedy to Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, zarządzeniem z dnia 2 czerwca, powołało z dniem 1 września Zasadniczą Szkołę Zawodową.

Szkoła była ściśle związana z Wytwórnią Konstrukcji Stalowych „MOSTOSTAL”, a oferta nowopowstałej placówki zapewniała wykształcenie przyszłym pracownikom w zawodzie ślusarz – spawacz. 

Początkowo szkoła mieściła się w budynku Liceum Ekonomicznego.

W pierwszym roku działalności dyrektor tejże placówki, mgr Tadeusz Wiśniewski, pełnił również obowiązki dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Rok później następuje reorganizacja szkoły. 

2 czerwca 1973 roku Kuratorium Poznańskiego Okręgu Szkolnego powołało z dniem 1 września Liceum Zawodowe o specjalności obróbka skrawaniem.

Dyrektorem został mgr Stanisław Waligóra. 

Szkoła systematycznie poszerzała swoją ofertę edukacyjną, stwarzając szansę kontynuowania nauki uczniom kończącym Zasadniczą Szkołę Zawodową.

1 września 1974 roku zostało uruchomione Technikum Mechaniczne dla Pracujących WKS „Mostostal” o specjalności konstrukcje stalowe.

Z uwagi na potrzeby lokalowe zaistniała konieczność wyodrębnienia szkoły.

Dla zwiększającej się systematycznie rzeszy młodzieży, w lutym 1974 roku rozpoczęto budowę budynku szkolnego przy ulicy Kopernika 1b.

 

Pierwsze lekcje w nowej siedzibie szkoły rozpoczęły się 14 października 1974 roku.

 


W miesiącu otwarcia budynku szkoły, przystąpiono do budowy warsztatów szkolnych.

 

Nowy obiekt oddano do użytku w grudniu 1975 roku.

Kierownikiem warsztatów został Jerzy Kluczyński. Podjęto intensywne starania, by warsztaty szkolne wyposażyć w nowoczesne pomoce dydaktyczne i urządzenia zapewniające wysoki poziom kształcenia. Działania dyrekcji i nauczycieli sprawiły, że stały się one solidnym ogniwem kształcenia zawodowego w Słupcy.

Oficjalne rozpoczęcie zajęć na terenie warsztatów nastąpiło z dniem 1 września 1976 roku.Warsztaty stanowiły integralną część szkoły. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze instruktorów – nauczycieli zawodu – młodzież rozwijała swoje umiejętności praktyczne.

   

 

Z dniem 1 września 1975 roku oferta edukacyjna szkoły została poszerzona o Średnie Studium Zawodowe Zaoczne o specjalności administracyjno – biurowej.

W związku z rozszerzeniem kierunków kształcenia oraz z uwagi na fakt, iż placówka nie była już tylko szkołą przyzakładową, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Koninie w porozumieniu z Ministerstwem Budownictwa i Materiałów Budowlanych, powołało, z dniem 1 września 1976 roku Międzyresortowy Zespół Szkół Zawodowych.

Wprowadzenie zmiany przyczyniło się do dalszego rozwoju szkoły. W skład zespołu weszły następujące typy szkół:

   - Zasadnicza Szkoła Zawodowa,

   - Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących WKS „Mostostal” o specjalności ślusarz,                

     spawacz,

   - Liceum Zawodowe o specjalności obróbka skrawaniem,

   - Technikum Mechaniczne dla Pracujących WKS „Mostostal”,

   - Średnie Studium Zawodowe Zaoczne,

   - Technikum Zawodowe.

 

Ważnym wydarzeniem w historii placówki było nadanie imienia. Decyzją społeczności szkolnej Patronem Międzyresortowego Zespołu Szkół Zawodowych został Generał Władysław Sikorski.


Uroczystość nadania imienia miała miejsce 20 października 1984 roku.
 

W 1986 roku mury szkoły opuścił ostatni rocznik absolwentów Liceum Zawodowego.

Łącznie w latach 1976 – 1986 Liceum ukończyło 229 uczniów.

  

Wysokiej rangi wydarzeniem była uroczystość wręczenia szkole sztandaru, która odbyła się 21 maja 1988 roku.


 Sztandar został ufundowany przez rodziców uczniów oraz współdziałające ze szkołą zakłady pracy.

 1 września 1988 r. - mgr Stanisław Waligóra przeszedł na emeryturę.


 

Obowiązki dyrektora szkoły przejął mgr Bronisław Kawa.

Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych to okres pełnego rozkwitu placówki. Naukę pobierało wówczas ponad tysiąc czterystu uczniów i słuchaczy. Corocznie mury szkoły opuszczali przygotowani do wykonywania zawodu, wykwalifikowani pracownicy.

Od 1991 roku szkoła prowadziła polsko – niemiecką wymianę młodzieży między uczniami słupeckich szkół średnich a Ratsgymnasium w Stadthagen.

Projektem wymiany zajmował się Andrzej Stencel, wicedyrektor szkoły. Realizacja projektu wymiany trwała do roku 2004.

 


 

Dzisiejsza nazwa szkoły funkcjonuje od 1 września 1993 roku, wówczas dokonano kolejnej zmiany nazewnictwa: Międzyresortowy Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego został przemianowany na Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego.
 

Szereg widocznych zmian w placówce przyniósł rok 1995:

   - nastąpiło zakończenie wieloletniej współpracy z WKS „Mostostal”,

   - warsztaty szkolne uległy przekształceniom w pracownie zajęć praktycznych,

   - od 1 września nastąpiła zmiana specjalizacji w technikum – rozpoczęto nabór do klasy o        

     specjalności naprawa i eksploatacja samochodów, 

   - miała miejsce inauguracja kursów komputerowych.


W latach 1974 – 1995 mury szkoły opuściło 4169 absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej.

Wykwalifikowani pracownicy zasilili rynek pracy w trzydziestu sześciu zawodach. Najliczniejszą grupę stanowili absolwenci wykształceni w zawodach:

ślusarz – spawacz (1364), dziewiarz maszynowo – ręczny (258), stolarz (368), krawiec (235), mechanik pojazdów samochodowych (379), mechanik maszyn rolniczych (219), kucharz (170).

W następnych latach kierunek kształcenia zawodowego zmieniał się w zależności od zapotrzebowania na rynku pracy.

W 1997 roku szkoła obchodziła jubileusz 25-lecia. Uroczystość wieńcząca 25 – lecie istnienia szkoły odbyła się 10 października.

1999 rok przyniósł kolejne zmiany.

Od 1 stycznia, po kolejnej reformie podziału administracyjnego kraju, szkoła przeszła pod nadzór Kuratorium Oświaty w Poznaniu, organem prowadzącym został Powiat Słupecki.

W roku szkolnym 1999/2000 w ramach Zespołu Szkół Zawodowych rozpoczyna działalność Ośrodek Dokształcania Zawodowego.

Celem utworzenia Ośrodka jest zapewnienie uczniom klas wielozawodowych możliwości pobierania nauki z przedmiotów zawodowych.

Reforma szkolnictwa spowodowała zmiany w systemie kształcenia.

Od 1 września 2002 r., istniejące dotychczas, szkoły ponadpodstawowe zostały przekształcone w szkoły ponadgimnazjalne. W związku z powyższym nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej szkoły.

Powstały nowe kierunki kształcenia:

   - 3-letnie Liceum Profilowane o profilu elektronicznym,

   - 4-letnie Technikum,

   - 2 i 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

W 1999 roku mury szkoły opuścił ostatni rocznik absolwentów Średniego Studium Zawodowego.  

Od 1 września 2004 roku, w związku z postępującą reformą szkolnictwa, szkoły dla dorosłych zostały przekształcone w: 3-letnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, 2-letnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

W roku 2005, w celu wzbogacenia zawodowego profilu szkoły, powołano do istnienia Szkołę Policealną o kierunku kształcenia technik informatyk.
 

31 sierpnia 2007 r. mgr Bronisław Kawa przeszedł na emeryturę.


Z dniem 1 września, w wyniku przeprowadzonego konkursu, obowiązki dyrektora szkoły przejął mgr Stanisław Marek Kłaniecki.
 

10 października 2007 roku miały miejsce uroczyste obchody 35-lecia szkoły.
 
W roku 2008, po trzynastoletniej przerwie, została nawiązana współpraca z Firmą MOSTOSTAL S.A., która zaowocowała poszerzeniem oferty edukacyjnej i utworzeniem nowego oddziału kształcącego w zawodzie ślusarz.Również w roku 2008 nastąpiło poszerzenie oferty edukacyjnej w Technikum, z dniem 1 września utworzono nowy kierunek kształcenia technik – elektryk.

Lata 2009 – 2010 to okres dynamicznego rozwoju placówki.

Powstały nowe pracownie: gastronomiczna, elektryczna; nowe sale: „miniaula”, salka fitness, siłownia.

Zmodernizowano: sale dydaktyczne, korytarze, szatnie, biura. 

Klasopracownie zostały wyposażone w: pomoce naukowe i sprzęt multimedialny, DVD, rzutniki, tablice interaktywne.


 

W okresie od 1 września 2009 r. do 30 czerwca 2011 r. realizowany był projekt „Gdzie się z chęcią zejdzie praca, tam się hojnie trud opłaca”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu uczniowie uczęszczali na zajęcia pozalekcyjne: koła informatyczno - fotograficznego, koła przyrodniczego, koła gastronomicznego oraz zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego.

Niezmiernie ważnym wydarzeniem dla szkoły było otrzymanie Srebrnego Medalu im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego”.

Uroczystość odznaczenia szkoły miała miejsce 13 października 2009 roku.


 


Rok 2010 obfitował w dalszy rozwój szkoły. Kontynuowana jest modernizacja bazy lokalowej. W ramach współpracy z firmą MOSTOSTAL S.A. przygotowano salę na potrzeby egzaminu praktycznego w zawodzie ślusarz.


 

Z dniem 1 września do programu nauczania w Technikum pojazdów samochodowych oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, został wprowadzony bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B. Dla potrzeb kształcenia wykonano profesjonalny plac manewrowy do nauki jazdy.


 

W roku 2011, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i potrzebom rynku pracy, nastąpiło kolejne poszerzenie oferty edukacyjnej w Technikum - zostały uruchomione nowe kierunki kształcenia: technik informatyk, technik mechatronik.

Następuje dalszy rozwój bazy dydaktycznej szkoły. Powstały nowe pracownie: językowa i mechaniczna.
 

Ważnym wydarzeniem roku 2011 była uroczystość otwarcia wielofunkcyjnego boiska sportowego.


 

 

Od 1 lutego 2012 roku realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Technik informatyk – dobry zawód to Twoja przyszłość”.


Na przełomie roku 2012, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego” został wykonany kompleksowy remont z termomodernizacją budynku szkoły i pracowni szkolnych.

 

 

8 września 2012 r. podczas jubileuszu 40 - lecia Firmy MOSTOSTAL S.A., Prezes Zarządu Komplementariusza, Pan Marek Dranikowski, przyznał szkole Odznakę Honorową "Zasłużony dla MOSTOSTALU SŁUPCA".

 

 

17 października 2012 r. miała miejsce uroczystość z okazji Jubileuszu 40 - lecia Szkoły.

 

W czterdziestoletniej historii Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego zmieniały się typy szkół i kierunki kształcenia.

Szkoła modyfikowała ofertę edukacyjną w zależności od zapotrzebowania rynku pracy.

Mury placówki opuściło 10154 absolwentów w następujących typach szkół:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 7385

Liceum Zawodowe – 229

Średnie Studium Zawodowe – 599

5 – letnie Technikum Mechaniczne – 424, w tym o specjalności:
   • obróbka skrawaniem – 258, 
   • technik mechanik – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych – 106
   • technik mechanik – obsługa i naprawa pojazdów samochodowych – 60

4 – letnie Technikum Zawodowe – 138, w tym:
   • technik mechanik – obsługa i naprawa pojazdów samochodowych – 111
   • technik pojazdów samochodowych – 14
   • technik elektryk – 13

Liceum Profilowane (profil elektroniczny) – 212

Szkoła Policealna (technik informatyk) - 92

Technikum Mechaniczne po Zasadniczej Szkole Zawodowej – 305, w tym o specjalności:
   • obróbka skrawaniem – 171
   • technik mechanik – obsługa i naprawa pojazdów samochodowych – 134

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 583

2 – letnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące - 134

3 – letnie Technikum Uzupełniające dla dorosłych zaoczne – 53
w tym o specjalności:
   • technik mechanik – obsługa i naprawa pojazdów samochodowych – 43
   • technik pojazdów samochodowych – 6
   • technik budownictwa - 4. 

 

Rok 2013 to okres dalszego, dynamicznego rozwoju bazy dydaktycznej placówki:

    - powstała nowa pracownia mechatroniczna,

    - zmodernizowano pracownię matematyczną,

    - wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku szkoły,

    - wymieniono drzwi do budynków: szkoły i pracowni szkolnych,

    - wykonano malowanie korytarza w budynku pracowni szkolnych,

    - rozbudowano monitoring na terenie pracowni szkolnych.

 

Z dniem 1 września 2013 r. powołano do istnienia Zaoczną Szkołę Policealną w zawodzie technik informatyk.

Polskie Towarzystwo Informatyczne przyznało Szkole Certyfikat Laboratorium Edukacyjnego ECDL, 

3 października placówka została wyróżniona Medalem 60-lecia Szkolnego Związku Sportowego za zasługi na rzecz sportu szkolnego.

 

W latach 2014 - 2017 nastąpiła dalsza poprawa warunków lokalowych oraz bazy dydaktycznej szkoły:

   - powstają nowe pracownie zajęć praktycznych,

   - kontynuowana jest modernizacja pracowni kształcenia ogólnokształcącego,

   - nastąpiła rozbudowa monitoringu,

   - utworzony został system wizualno–informacyjny dla uczniów.

 

W roku 2015 - Szkoła została uhonorowana listami gratulacyjnymi w dowód uznania za wysokie wyniki uzyskane podczas egzaminu czeladniczego, które potwierdzają najwyższy poziom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych absolwentów „Najlepsi z Najlepszych w Rzemiośle 2014”

Oferta edukacyjna szkoły została poszerzona o nowe kierunki kształcenia:

         Zasadnicza Szkoła Zawodowa

             - 2015/2016 - elektromechanik pojazdów samochodowych,

             - 2016/2017 - kierowca mechanik.

         Szkoła Policealna

             - 2016/2017 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

W roku 2016 r. - szkoła realizowała Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - zbiory biblioteki szkolnej powiększyły się o kilkaset tytułów nowości wydawniczych.

W roku szkolnym 2016/2017 przy ZSZ zostały utworzone:

      - Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich

      - Szkolne Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Listopad 2016 r. – podpisanie porozumienia współpracy pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Słupcy a Zespołem Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy na rzecz poprawy bezpieczeństwa młodzieży. 

 W ramach współpracy realizowany jest projekt edukacyjny „Razem przeciw przemocy”.

 

Grudzień 2016 r. - został zakupiony nowy samochód do nauki jazdy Kia Rio 1.4.

 

Dalsze zmiany w organizacji szkoły nastąpiły w wyniku reformy systemu oświaty, zapoczątkowanej  w 2017 roku. - po raz pierwszy odbył się nabór do Branżowej Szkoły I stopnia.

 

Od roku szkolnego 2017/2018 szkoła uczestniczy w projekcie CYFROWA SZKOŁA Wielkopolsk@2020.

 

1 września 2018 roku nastąpiła zmiana na stanowisku wicedyrektora szkoły - Panią mgr inż. Barbarę Kwiecień zastąpiła Pani mgr Arleta Szustakiewicz.

 

W czerwcu 2019 roku mury szkoły opuścił ostatni rocznik Zasadniczej Szkoły Zawodowej, która na podstawie reformy systemu oświaty z 2017 roku została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

 

Od 1 sierpnia 2019 roku szkoła realizuje projekt pn. "Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim", w ramach którego do 31 lipca 2022 roku uczniowie szkoły mogą brać udział w nieodpłatnych kursach: "Operator Programista CNC" , "Programowanie on-line robotów przemysłowych FANUC", Kurs spawalniczy MAG , Kurs "Mały biznes" oraz kosmetyczny, wózków widłowych i bezpiecznej wymiany butli gazowej.

 

1 września 2019 roku w klasach I technikum i branżowej szkoły I stopnia edukację rozpoczęli uczniowie będący absolwentami ostatniego rocznika gimnazjum i pierwszy rocznik absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Dotychczasowe czteroletnie technikum z dniem 1 września 2019 r. zostało przekształcone w pięcioletnie technikum.

 

W styczniu 2020 r., w prestiżowym ogólnopolskim rankingu miesięcznika "Perspektywy" Technikum nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych zajęło 27. miejsce w Wielkopolsce oraz 262. miejsce w skali wszystkich techników w kraju. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, szkoła ma prawo używać tytułu honorowego "SREBRNEJ SZKOŁY 2020".

 

W maju 2020 r. szkoła otrzymała w darowiźnie samochód Renault Clio z przeznaczeniem do nauki jazdy.         
 
 
Czerwiec 2020 r. - szkołę ukończyli pierwsi absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia.