^ Back to Top

Matura 2024

Informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego
z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym

W związku z art. 44zzd ust. 4b ustawy, uczniowie klas V technikum, którzy:

  • już posiadają dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie albo dyplom zawodowy ALBO posiadają dokumenty (świadectwa, certyfikaty), które uprawniają do uzyskania takiego dyplomu,
  • nie chcą przystąpić do niektórych albo do wszystkich egzaminów z przedmiotów dodatkowych, które wskazali w deklaracji,

mogą złożyć w terminie do 19 kwietnia 2024 r. u Pani wicedyrektor Arlety Szustakiewicz pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych.

Formularz do pobrania:

 

Komunikat dla Maturzystów w sprawie zasad bezpieczeństwa
podczas egzaminów maturalnych w 2024 roku

 

Terminy przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 roku

 

Czas trwania egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów
w części pisemnej

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r.
w sprawie
materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający
na egzaminie maturalnym w 2024 roku 

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r.
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania
egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024

 

 

Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej
egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2024 roku