^ Back to Top

Aktualności

W dniu 16 grudnia 2020 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie zmieniające zasady przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty i maturalnego w roku 2021. Zmiany mają charakter jednorazowy, a ich celem jest uproszczenie formuły wymienionych egzaminów z uwagi na długi okres nauki zdalnej, jaki mają za sobą uczniowie w bieżącym roku szkolnym. W rozporządzeniu szczegółowo opisano modyfikacje, jakie zostaną wprowadzone – zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i na poziomie wymagań z poszczególnych przedmiotów.

Zmiany organizacyjne: egzamin maturalny bez części ustnej i przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym

  • Egzamin maturalny będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w rozporządzeniu, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

 

  • Egzamin maturalny będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej – nie będzie obowiązkowej części ustnej (osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej mogą przystąpić do tej części egzaminu. Informację należy złożyć wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu).

W informacji absolwent uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Dokumentem poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo zdanej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu w części ustnej.

 

  • Zniesiony zostaje obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

 

  • Umożliwiona zostaje zmiana deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

 

Pliki do pobrania

Informacja CKE o egzaminie maturalnym w 2021 roku

Wymagania na egzamin maturalny w 2021 r.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2021 roku - przekazanie informacji o zamiarze przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu