^ Back to Top

Aktualności

Uwaga Maturzyści!

Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2020 r.

oraz wydawanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

od dnia 11 sierpnia 2020 r.

 

Egzamin maturalny  w terminie poprawkowym dla zdających,

którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych

i nie zdali jednego z nich oraz do 14 sierpnia 2020 r. złożyli oświadczenie

o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego (Załącznik 7_1905)

odbędzie się w dniu 08 września 2020 r.(godz.14.00) – egzaminy pisemne

 

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

 Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego poprawkowego 30 września 2020 r.

 

 Zwrot opłaty za egzamin maturalny w części ustnej

Absolwenci, którzy dokonali opłaty za egzamin maturalny w części ustnej mogą składać wniosek do OKE o jej zwrot (załącznik 31_1905).

Wniosek o zwrot na imienny rachunek bankowy wniesionej przez absolwenta opłaty za egzamin maturalny w części ustnej.

Wniosek może zostać przekazany drogą elektroniczną (w formie skanu załączonego do e-maila), faksem albo złożony osobiście w siedzibie OKE.

Wniosek należy złożyć nie później niż 30 września 2020 r. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia, a wniesiona opłata za egzamin maturalny nie zostanie zwrócona.