^ Back to Top

Aktualności

Uprzejmie informuję, iż w związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2,

wywołującego chorobę COVID-19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży

został wydany

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej

o następującej treści:

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

strona MEN www.gov.pl

 

Jednocześnie proszę o zapoznanie z informacjami na stronach internetowych:

Związku Rzemiosła Polskiego

oraz

Cechu Rzemiosł Różnych w Słupcy