^ Back to Top

Aktualności

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu uprzejmie informuje, że Związek Rzemiosła Polskiego wraz z Głównym Inspektoratem Pracy organizuje XXI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”.

Cel konkursu

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Jego zakres dotyczy problematyki prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, a także tematyki szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Adresaci konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.

Przebieg konkursu

Konkurs przebiega w dwóch etapach: regionalnym, ogólnokrajowym.

Organizatorami na etapie regionalnym są: Izby Rzemieślnicze, zrzeszone w nich cechy rzemiosł, okręgowe inspektoraty pracy we współpracy z kuratoriami oświaty oraz szkołami zawodowymi.

Organizatorami na etapie ogólnokrajowym są: Główny Inspektorat Pracy oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Etap regionalny konkursu odbędzie się 6 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 w siedzibie Wielkoplskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

Załączniki:

Zaproszenie do udziału w konkursie

Regulamin

Baza pytań

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna RODO

Zgoda na wykorzystanie wizerunku