^ Back to Top

Aktualności

Informujemy, że Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu realizuje w roku szkolnym 2023/2024  program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Stypendium  ma charakter pomocy socjalnej i jest wypłacane ze środków budżetowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.  

O pomoc stypendialną mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1) uczą się lub studiują w trybie dziennym,
2) zameldowane są na stałe na terenie powiatu słupeckiego,
3) w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
4) uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen: uczniowie -  4,21 ; studenci - 4,01
5) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (średni miesięczny dochód netto uzyskany na jedną osobę w rodzinie osoby wnioskującej o stypendium  nie może przekroczyć 650,00 zł netto, a w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci – nie może przekroczyć 740,00 zł netto) za poprzedni rok kalendarzowy.

Kandydat do stypendium musi dostarczyć odpowiednio do swojej sytuacji:

 1. zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości średniej ocen w nauce za poprzedni rok szkolny/akademicki,
  a) uczeń klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej – kserokopia świadectwa z ósmej klasy szkoły podstawowej (oryginał do wglądu),
  b) student/słuchacz pierwszego roku – kserokopia świadectwa z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej (oryginał do wglądu),
  2. zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/słuchacza/studenta,
  3. Zestawienie potwierdzające status rodziny osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy wraz z dokumentami poświadczającymi o stałym zameldowaniu wszystkich wykazanych w niniejszym zestawieniu osób – załącznik nr 4,
  4. dokumenty potwierdzające uzyskane dochody:
  a) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów osiągniętych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny, w tym wnioskującego ucznia/słuchacza/studenta (za poprzedni rok kalendarzowy) oraz tylko dla osób osiągających  dochody wynikają ze stosunku pracy zaświadczenie z ZUS o wysokości pobranej składki zdrowotnej za 2022 r.
  b) oświadczenie o wysokości dochodu za poprzedni rok kalendarzowy rozliczeniowy członków wchodzących w skład rodziny wnioskującego w przypadku gdy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne lub w formie karty podatkowej – załącznik nr 5,
  c) zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego, działów specjalnych produkcji rolnej z urzędu gminy, miasta i gminy w przypadku gdy dotyczy,
  d) oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy – załącznik nr 6,
  5. kserokopię aktu zgonu rodziców w przypadku, gdy wnioskodawca jest sierotą zupełną (oryginał do wglądu),
  6. oświadczenie potwierdzające status rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci
  – załącznik nr 7,
  7. kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej poniżej 16 roku życia,
  z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
  8. kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej powyżej 16 roku życia, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, bądź od orzecznika ZUS z zaznaczeniem stopnia niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
  9. kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności gdy w rodzinie wnioskującego jest osoba
  niepełnosprawna, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, bądź od orzecznika ZUS (oryginał do wglądu).
  10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Inne dokumenty wymagane przez Starostwo Powiatowe lub Urząd Miasta na prawach powiatu w celu weryfikacji złożonego wniosku o przyznanie stypendium.

Stypendium przyznane zostanie osobom, które spośród wszystkich kandydatów uzyskają najwyższą sumę punktów zgodnie z Regulaminem udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Zainteresowani mogą składać wnioski  wraz z pełną dokumentacją w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Słupcy w  terminach:

- uczniowie od 28.08.2023 r. do 25.09. 2023 r.
- słuchacze/studenci od 1.10.2023 rdo 20.10. 2023 r.

Informacji udziela Renata Cholewińska, pracownik Wydziału Oświaty  – tel. 63 274 22 15

Regulamin udzielania Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz odpowiednie wnioski wraz z załącznikami  można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Słupcy lub poniżej, a także ze strony internetowej: www.umww.pl w zakładce: Departament Edukacji i Nauki/Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym.

http://umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendium-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego-o-charakterze-socjalnym