^ Back to Top

Aktualności

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO

 „Moja Ojczyzna – Moja Niepodległa”

 

 1. Organizator:

          Nauczyciele j. polskiego w ZSZ i Biblioteka Szkolna.

 

 1. Cele konkursu:
 • rozbudzanie uczuć patriotycznych,
 • popularyzacja poezji,
 • ujawnianie talentów,
 • pobudzanie wrażliwości poetyckiej,
 • zachęcenie do aktywności twórczej młodzieży.

 

 1. Warunki udziału w konkursie:
 • uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie ZSZ w Słupcy;
 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie wiersza o tematyce patriotycznej i przekazanie go nauczycielowi, utwór może być opatrzony ilustracją;
 • prace powinny być przekazane w formie wydruku komputerowego;
 • utwory nie mogą być wcześniej publikowane (zarówno w publikacjach drukowanych, jak i Internecie) ani nagradzane w innych konkursach;
 • prace powinny być podpisane i zawierać numer klasy;
 • forma wierszy dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców.

 

 1. Terminy:
 • prace należy dostarczyć do dnia 31 października 2018 r.
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na szkolnej uroczystości z okazji Święta Niepodległości w piątek 9.11.2018

 

 1. Postanowienia końcowe:
 • do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych warunków;
 • dostarczone prace nie będą zwracane;
 • prace konkursowe będą oceniane w jednej kategorii;
 • laureaci otrzymają dyplomy i nagrody;
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do cytowania tych utworów;
 • udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz ich opiekunów wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych szkoły.